Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a značení odpadů

Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a značení odpadů

Víte, že

 • Jako původce nebo oprávněná osoba, které nakládá s nebezpečnými odpady, jste povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním
  předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci,
  označování a balení látek a směsí?
 • Dále jste povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místo nakládání s nebezpečným
  odpadem tímto listem vybavit?

Povinnosti

 • Etiketa k označení odpadů musí být umístěna tak, aby byla při běžném nakládání viditelná pro osobu
  nakládající s nebezpečnými odpady
 • Pro etikety je stanovený minimální rozměr označení podle velikosti obalu

Požadavky

 • Etikety k označení odpadů a identifikační listy vypracujeme podle Vámi dodaných bezpečnostních listů

Zmíněné povinnosti stanovuje zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

 

ZPRACUJEME VÁM INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU

 

Kontakt pro bližší informace
Zuzana Lačňáková
+420 703 190 997
lacnakova@itsbrno.cz