6. září 2021

Neutralizační stanice jsou základním krokem v čištění průmyslových vod

Neustále rostoucí požadavky na environmentální profil firmy a ochranu životního prostředí se odráží také na běžných provozech linek povrchových úprav. Jedním z hojně skloňovaných témat jsou odpadní vody, resp. znečištění vod.

V takovém provozu je voda potřebná ve velkém množství. Dávkují se do ní však různé chemikálie, slouží k oplachu dílů po chemických povrchových úpravách a bývá různě znečištěna. Otázkou tedy je, jak takto znečištěnou vodu likvidovat. Lze ji použít znovu a pomoci tak ke zlepšení stavu životního prostředí? Možná i ušetřit?

Nyní je vcelku „moderní“ odpadní vody vyvážet. Nebo je minimálně upravit a vypustit do kanalizace. Vždyť po smíchání vod se naše znečištění přece ztratí. To ale samozřejmě není pravda. Voda musí být dále čištěna. A čištění kanalizační vody, kam stékají všechny vypouštěné vody, je nejnákladnější řešení. Ideálním řešením je, když odpadní vodu dokáže vyčistit a následně i opětovně využít její producent. Existuje mnoho způsobů čištění odpadních vod, jako je například sedimentace, filtrace, vakuové odpařování či biotechnologie. Výhodné jsou mnohdy i kombinace více technologií. Záleží, jaké čistoty chceme dosáhnout a zda chceme vodu dále využít.

Neutralizační stanice jsou základním krokem v čištění průmyslových vod vypouštěných do kanalizace i znovu využitelnými v procesu. Existují kontinuální i diskontinuální neutralizační stanice. U kontinuální, jak už název napovídá, dochází k neustálému přítoku odpadních vod a odtoku vod po neutralizaci. Diskontinuální neutralizační stanice se vyznačuje tím, že při procesu neutralizace je zastaven jak přítok, tak odtok. Princip čištění je však u obou typů stejný.

Vody, které je možno pomocí této technologie čistit, se kumulují ve sběrném zařízení. Jakmile máme dostatečné množství, voda je homogenizována a přelita do reaktoru. Zde záleží na charakteru odpadních vod. Každý typ odpadní vody potřebuje jinou úpravu, a tak si uvedeme pouze obecný princip. Nejdříve dochází k destabilizaci koloidních částic, následně vysrážení a za využití flokulantu ke tvorbě vloček, které vzhledem k jejich velikosti snadno sedimentují. Po sedimentaci kalu dochází k jeho oddělení. Kal bývá následně obvykle likvidován odbornou firmou a dle jeho chemického složení dále zpracován. 
Odpadní voda bývá v případě potřeby dále dočištěna dle jejího charakteru. Velmi důležitá je kontrola výstupních vod, zejména protože jsou státními orgány kontrolovány požadované limity sledovaných látek, pokud není požadováno další čištění a voda je vypouštěna přímo do kanalizace. Informace o čistotě výstupní vody je však také důležitá i při jejím dalším zpracování, tak abychom mohli navrhnout vhodnou technologii dalšího čištění.

Proces neutralizace bývá mnohdy prvním krokem k získání vody požadované kvality. Následně může být voda zpracována na příklad pomocí vakuové odparky, kdy získáme vodu znovupoužitelnou v našem provozu. V případě požadavků na vysokou čistotu této vstupní vody do technologie lze zařízení doplnit o iontoměničovou kolonu, která zajistí vodu vysoké čistoty <10 µS/cm.

V naší laboratoři nejdříve provádíme rozbor vstupní vody, abychom mohli navrhnout správnou technologii pro neutralizaci odpadních vod. Následně probíhá simulace procesu neutralizační stanice. Celý průběh je dokumentován. Po procesu neutralizace a usazení kalu je provedena analýza výstupní vody (analýza odpadní vody). My tak ověříme plnění požadovaných limitů. Zároveň také můžeme hodnotit účinnost čištění navrženého procesu a navrhnout případný způsob dočištění vody.

V tomto oboru spolupracujeme s našimi kolegy z ITS a staneme se rádi vašimi partnery při řešení neutralizace vod.