Všeobecné obchodní podmínky

Aneb jak to u nás chodí

Všeobecné obchodní a organizační podmínky platné v rámci otevřených vzdělávacích akcí a dalších služeb poskytovaných společností IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., se sídlem Řípská 1549/11a, 627 00 Brno, IČ: 489 08 126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 11234 (dále jen „Poskytovatel“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní a organizační podmínky (dále jen „VOOP“) upravují smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a jeho zákazníkem jakožto Objednatelem (dále jen „Objednatel“), vznikající v souvislosti s otevřenými vzdělávacími akcemi, kurzy, semináři a školeními, organizovanými Poskytovatelem a se smlouvami o poskytnutí individuálních služeb.

1.2. Tyto VOOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Objednatel je povinen se s těmito VOOP seznámit a řídit se jimi.

1.3. Tyto VOOP jsou výhradními obchodními podmínkami platnými mezi Poskytovatelem a Objednatelem a vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních podmínek Objednatele, ledaže saplikací obchodních podmínek Objednatele vyslovil Poskytovatel předchozí písemný souhlas.

1.4. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOOP v přiměřeném rozsahu, a to zejména ve vztahu ke způsobu uzavření smlouvy, způsobu fakturace, rozsahu nabízených služeb a způsobů ukončení smluvního vztahu.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je poskytnutí služby, spočívající v organizaci otevřené vzdělávací akce, školení, kurzu, semináře a s tím souvisejících služeb z aktuální nabídky Poskytovatele (dále jen „Vzdělávací akce“) nebo jiné služby na základě individuálních požadavků Objednatele, spočívající zejména v organizaci vzdělávací akce na míru (školení, kurzu, semináře), odborném poradenství nebo expertizní činnosti (dále jen „Služby“), za podmínek a parametrů sjednaných ve smlouvě a těchto VOOP.

2.2. Seznam aktuálně dostupných Vzdělávacích akcí a termínů konání je uveřejněn na internetových stránkách Poskytovatele dostupných z http://www.SQI.cz.

2.3. Služby mohou být Objednatelem poptány dle jeho individuálních potřeb telefonicky, prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím poptávkového formuláře dostupného z http://www.SQI.cz.

2.4. Účastníkem Vzdělávací akce je Objednatel nebo osoba Objednatelem pověřená k účasti.

2.5. Vzdělávací akce i Služby jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost a Objednatelem může být pouze právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikatel. Vzdělávací akce ani Služby nejsou určeny pro nepodnikající fyzické osoby, spotřebitele.

3. Uzavření smlouvy - vzdělávací akce

3.1. Smlouva je uzavírána prostřednictvím webového rozhraní, kde Objednatel vyplní na internetových stránkách www.SQI.cz závaznou elektronickou objednávku (dále jen „Objednávka“) na konkrétní termín a druh zvolené Vzdělávací akce. Objednávku lze podat také e-mailem, případně poštou. Do Objednávky je Objednatel povinen uvést zejména své jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon, obchodní firmu, IČO a počet požadovaných míst (účastníků) na konkrétním termínu Vzdělávací akce. Objednatel potvrzuje jejím odesláním správnost a úplnost všech údajů uvedených v Objednávce.

3.2. Objednávka odeslána Poskytovateli je považována za nabídku k uzavření smlouvy. Smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena potvrzením přijetí Objednávky Poskytovatelem, které bude zasláno na emailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce.

3.3. Smlouvu mezi Poskytovatelem a Objednatelem lze měnit písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, nebo elektronickými prostředky komunikace na dálku, bude-li tato možnost změny Smlouvy umožněna a schválena Poskytovatelem.

4. Uzavření smlouvy - služby

4.1. Objednatel může učinit nezávaznou poptávku po službách Poskytovatele, na základě které Poskytovatel může připravit kalkulaci a nezávaznou nabídku, kterou zašle Objednateli.

4.2. Na základě nezávazné nabídky může Objednatel emailem nebo poštou objednat služby Poskytovatele (dále jen „Objednávka“). Do Objednávky je Objednatel povinen uvést zejména své jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon, obchodní firmu, IČO a specifikaci poptávané služby dle nezávazné nabídky, případně počet účastníků na objednané individuální vzdělávací akci, nebo může objednávku učinit odkazem na nezávaznou nabídku zpracovanou Poskytovatelem.

4.3. Objednatel není oprávněn vrámci Objednávky měnit nebo upravovat specifikaci nebo parametry nabídky Poskytovatele.

4.4. Objednávka Objednatele je považována za nabídku kuzavření smlouvy. Smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena potvrzením přijetí objednávky Poskytovatelem, které bude obsahovat shrnutí poskytovaných služeb, identifikaci stran a cenu, a které bude zasláno na emailovou adresu Objednatele (dále jen „Potvrzení“). Doručení Potvrzení je okamžikem uzavření smlouvy.

4.5. Smlouvu mezi Poskytovatelem a Objednatelem lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo elektronickými prostředky komunikace na dálku, bude-li tato možnost změny Smlouvy umožněna a schválena Poskytovatelem.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za poskytnuté služby. Konečná cena za Vzdělávací akce je stanovena v potvrzení přijetí Objednávky. Cena za Služby je stanovena v Potvrzení.

5.2. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou ceny uváděny v Kč bez DPH, která k nim bude připočtena podle příslušných právních předpisů.

5.3. V ceně Vzdělávací akce je zahrnuta příprava a realizace vzdělávací akce, pracovní materiály, potřebné technické vybavení, vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce a občerstvení v průběhu přestávek. Cena nezahrnuje náklady na oběd, dopravu a ubytování účastníků Vzdělávací akce, není-li uvedeno jinak. Není-li uvedeno jinak, jedná se o cenu za jednu osobu.

5.4. V ceně Služby jsou zahrnuty pouze ty položky a služby uvedené v Potvrzení.

5.5. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za Vzdělávací akci nebo Službu na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude Objednateli zaslána nejpozději do 14-ti dní po dni konání Vzdělávací akce nebo poskytnutí Služby, a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou vObjednávce nebo Potvrzení. Po dohodě smluvních stran může Poskytovatel zaslat fakturu v papírové podobě na adresu poskytnutou Objednatelem.

5.6. Poskytovatel si současně vyhrazuje právo vystavit Objednateli před konáním Vzdělávací akce nebo poskytnutím Služby zálohovou fakturu. V takovém případě bude Objednateli zálohová faktura zaslána nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání Vzdělávací akce nebo dne poskytnutí Služby, nedohodne-li se Objednatel s Poskytovatelem jinak.

5.7. Bude-li Objednateli vystavena zálohová faktura, je ji povinen uhradit nejpozději do 1kalendářního dne přede dnem konání Vzdělávací akce nebo dne poskytnutí Služby, nedohodne-li se Objednatel sPoskytovatelem jinak. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním platby na bankovní účet Poskytovatele uvedený v zálohové faktuře.

5.8. V případě, že platba zálohové faktury nebude připsána na účet Poskytovatele v termínu dle čl. 5.7. VOOP, lze prokázat úhradu ceny při registraci na Vzdělávací akci nebo při zahájení poskytnutí Služby předložením kopie výpisu z bankovního účtu, ze kterých bude vyplývat provedení úhrady ceny na bankovní účet Poskytovatele.

5.9. Nebude-li vystavená zálohová faktura uhrazena Poskytovateli řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn odmítnout účast Objednatele nebo jím pověřené osoby na Vzdělávací akci nebo odmítnout poskytnutí Služby.

6. Organizační pokyny ke vzdělávacím akcím a vzdělávací akce na míru

6.1. Tyto organizační pokyny se vztahují ke Vzdělávacím akcím a přiměřeně ke Službě spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru dle požadavků Objednatele.

6.2. Organizační pokyny sdalšími informacemi a popisem cesty na místo konání budou Objednateli zaslány na emailovou adresu uvedenou v Objednávce nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání Vzdělávací akce. To neplatí v případě Služby spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru.

6.3. Uzávěrka Objednávek s přihláškami na Vzdělávací akce je 10 pracovních dní přede dnem jejího konání, není-li uvedeno jinak. Po tomto termínu je objednání a možnost účasti na Vzdělávací akci nutné konzultovat s Poskytovatelem telefonicky nebo na emailové adrese skoleni@SQI.cz.

6.4. Přihlášky na Vzdělávací akce jsou vyřizovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity může Poskytovatel nabídnout Objednateli náhradní variantu řešení nebo náhradní termín. Případná náhrada při překročení bude řešena individuální dohodou mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

6.5. Vzdělávací akce se uskuteční v termínu a místě uvedeném v potvrzení Objednávky. Je-li předmětem Služby individuální vzdělávací akce na míru Objednateli, ta se uskuteční v termínu a místě uvedeném v Potvrzení. V případě, že jsou Služby spočívající v organizaci vzdělávací akce poskytovány na místě určeném Objednatelem, je Objednatel povinen zabezpečit odpovídající prostory a technické zařízení ke smluvenému datu.

6.6. Registrace a prezence účastníků Vzdělávací akce nebo Služby spočívající vorganizaci a zajištění vzdělávací akce na míru akce probíhá 30 minut před zahájením Vzdělávací akce v místě konání, není-li uvedeno jinak.

6.7. V případě, že se Objednatel nebo jím pověřený účastník nemůže zúčastnit Vzdělávací akce nebo Služby spočívající vorganizaci a zajištění vzdělávací akce na míru, může se akce zúčastnit jím pověřený náhradník. Změna osoby musí být učiněna nejpozději před zahájením akce. Cena za poskytnuté služby se Objednateli nevrací.

6.8. Je-li Služba spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru organizována pro větší počet účastníků Objednatele, je cena za akci fixní a odpovídající počtu všech dohodnutých osob bez ohledu na to, zda se akce zúčastní všichni dohodnutí účastníci nebo jen někteří z nich. Nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, akce se bude konat, pokud se dostaví alespoň jeden účastník. Cena se v takovém případě Objednateli nevrací.

6.9. Na začátku Vzdělávací akce je lektor povinen poučit účastníky o základních pravidlech bezpečnosti při jejím konání. Účastníci Vzdělávací akce jsou vjejím průběhu povinni dodržovat pokyny lektora a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných právních předpisů. Jedná-li se o Službu spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru v prostorách Objednatele, je Objednatel povinen zajistit ochranné pomůcky pro všechny účastníky i lektora, stejně jako zajistit poučení o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných právních předpisů.

6.10. Lektor je oprávněn vyloučit ze Vzdělávací akce účastníka, který opakovaně a po upozornění nerespektuje jeho pokyny, nedodržuje bezpečnostní pravidla nebo ohrožuje ostatní účastníky Vzdělávací akce. V takovém případě nemá Objednatel právo na vrácení ceny nebo slevu z ceny.

6.11. Poskytovatel není odpovědný za škodu, která vznikla Objednateli nebo účastníkovi Vzdělávací akce v důsledku nedodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo pokynů lektora, případně Objednatele, jedná-li se o Službu spočívající vorganizaci a zajištění vzdělávací akce na míru v prostorách Objednatele.

6.12. Všichni účastníci akce jsou povinni dbát o své osobní věci a tyto po celou dobu konání akce opatrovat. Za tyto osobní věci nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost. Poskytovatel může ve výjimečných případech výslovným pokynem umožnit odložení osobních věci na jím vymezené místo mimo dispozici účastníka, v takovém případě není Poskytovatel odpovědný za škodu na věcech, nebyly-li odloženy na takto určeném místě. Jedná-li se o Službu spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru v prostorách Objednatele odpovídá za odložené věci Objednatel dle příslušných právních předpisů.

6.13. Objednatel nese odpovědnost za to, že každý z účastníků Vzdělávací akce nebo Služby spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru, kterého na akci vyslal a pro kterého účast zajistil, bude plně seznámen s organizačními podmínkami, pokyny a těmito VOOP a bude se jimi řídit a dodržovat je.

7. Změna a zrušení vzdělávací akce nebo akce na míru

7.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny lektora, data konání a úpravy programu Vzdělávací akce nebo Služby spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce, o čemž bezodkladně informuje Objednavatele.

7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Vzdělávací akci, a to v následovných případech:

  • Vzdělávací akce není naplněna potřebným množstvím účastníků, tj. minimálně 2 osobami;
  • Poskytovatel není schopen z důvodu pracovní neschopnosti nebo jiné absence lektora zabezpečit realizaci Vzdělávací akce, nebo;
  • realizaci Vzdělávací akce brání zásah vyšší moci nebo jiná závažná a obtížně překonatelná překážka.

7.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Službu spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru, a to v následovných případech:

  • Vzdělávací akce není naplněna potřebným množstvím účastníků, tj. minimálně 1 osobou;
  • Poskytovatel není schopen z důvodu pracovní neschopnosti nebo jiné absence lektora zabezpečit realizaci Vzdělávací akce, nebo;
  • realizaci Vzdělávací akce brání zásah vyšší moci nebo jiná závažná a obtížně překonatelná překážka.

7.4. V případě zrušení akce dle čl. 7.2. nebo 7.3. VOOP , Poskytovatel bezodkladně telefonicky nebo emailem informuje Objednatele a Poskytovatel v takovém případě navrhne Objednateli účast na akci v náhradním termínu. Pokud Objednatel náhradní termín akce odmítne nebo realizace v náhradním termínu není možná, bude Objednateli vrácena již uhrazená cena a smlouva mezi stranami zaniká.

7.5. Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů, nejpozději do 10 dní před dnem konání Vzdělávací akce nebo Služby spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru, omluvit svou účast a požádat o náhradní termín. Pokud mu nebude moci být náhradní termín určen, má právo na vrácení ceny. Neomluví-li Objednatel svou účast nejpozději do 10 dní před dnem konání Vzdělávací akce nebo Služby spočívající v organizaci a zajištění vzdělávací akce na míru, bude povinen uhradit plnou cenu bez ohledu na to, zda se akce zúčastní či nikoli. Tímto není dotčen nárok Poskytovatele na případnou náhradu škody tímto způsobené.

7.6. Omluví-li Objednatel účast všech přihlášených osob u Služby spočívající vorganizaci a zajištění vzdělávací akce na míru více jak 10 dní před dnem konání akce, je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady, které mu do té doby vznikly v souvislosti s přípravou této Služby, a které mu vzniknou s jejím přesunutím nebo zrušením.

8. Podmínky poskytování dalších služeb

8.1. Další Služby, mimo organizace individuální vzdělávací akce, jsou poskytovány dle parametrů specifikovaných v Potvrzení.

9. Ukončení smlouvy

9.1. K ukončení smlouvy může dojít pouze:

  • způsobem uvedeným v těchto VOOP;
  • na základě písemné dohody smluvních stran;
  • odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených v zákoně, smlouvě nebo těchto VOOP.

9.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel Vzdělávací akci nebo Služby neuhradí řádně a včas, zejména v případě, kdy nebude včas uhrazena zálohová faktura a její úhrada nebude prokázána ani v den konání Vzdělávací akce nebo zahájení poskytování Služby.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Odesláním Objednávky Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem za účelem naplnění smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dává svůj výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, zejména jeho jména, příjmení, kontaktních údajů jako jsou email a telefonní číslo za účelem tvorby zákaznické databáze Poskytovatele a za účelem dalších nabídek jeho služeb.

10.2. Objednatel tímto dále výslovně souhlasí v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spořízením obrazových nebo zvukových záznamů, které mohou zachycovat jeho podobu nebo hlas. Souhlasí dále se zveřejněním obrazových nebo zvukových záznamů bez nároku na odměnu, a to na neomezenou dobu. Obrazové či zvukové záznamy mohou být zveřejněny pouze na webových stránkách a vpropagačních materiálech Poskytovatele.

10.3. Souhlas dle čl. 10.1. VOOP je udělen na dobu trvání aktuálnosti nabídky služeb Poskytovatele, nejdéle však na dobu 10-ti let.

10.4. Tyto údaje budou zpracovávány výlučně Poskytovatelem manuálně nebo automaticky a budou sloužit k další nabídce a propagaci jeho služeb. Poskytovatel tyto údaje nepředá třetím osobám, s výjimkou jeho dceřiné společnosti SURFACE QUALITY INSTITUTE s.r.o., se sídlem Řípská 1549/11a, 627 00 Brno, IČ: 059 57 427, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 98978. S tímto Objednatel vyslovuje svůj souhlas.

10.5. Tento souhlas může Objednatel kdykoli písemně odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní vztah stran se řídí českým právem.

11.2. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány obecným soudem Poskytovatele.

11.3. Tyto VOOP jsou účinné od 1. 9. 2017