Akreditované vzdělávání s certifikací

Zkouška profesní kvalifikace

Školení nemá aktuálně otevřené termíny. Máte o školení zájem?
Napište nám na info@sqi.cz a my se vám ozveme.

Obsah hodnotícího standardu profesní kvalifikace:

 • „Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů“ určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu procesů povrchové úpravy materiálů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
 • práce s technickými normami, předpisy a výkresy pro chemické povrchové úpravy
 • navrhování chemických povrchových úprav ke zvýšení užitných vlastností materiálu
 • příprava povrchu před provedením jeho chemické úpravy
 • provádění analytické a kvalitativní kontroly vyloučeného povlaku
 • měření tloušťky nanesené vrstvy po provedené chemické úpravě materiálu
 • dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické úpravě povrchů materiálů

Proč absolvovat zkoušku profesní kvalifikace:

 • potvrzuje znalost oboru
 • dokládá Vaši odbornou způsobilost vykonávat danou profesi
 • je garantována Ministerstvem školství
 • není nezbytné absolvovat rekvalifikační kurz ani jiný kurz, pokud profesi vykonáváte, zkouška dokládá Vaší odbornou způsobilost vykonávat profesi
 • po úspěšném složení zkoušky vám bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace se státním znakem

Co přinese získání profesní kvalifikace zaměstnanci:

 • záruku a jistotu
 • legitimní způsob, jak prokázat praxí získané znalosti a dovednosti s celostátní platností
 • další profesní vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace pro výkon určité profese
 • větší uplatnění na trhu práce

Uchazeč, který má praxí již získané dovednosti z oboru, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Co přinese získání profesní kvalifikace zaměstnavateli:

 • záruka, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe
 • sjednocení úrovně znalostí zaměstnanců
 • ovlivnění kvality zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace
 • jistota, že zaměstnanec má požadované znalosti a dovednosti potřebných pro výkon konkrétního povolání nebo činnost
 • ověření způsobilosti žadatele o zaměstnání ve Vaší firmě k výkonu dané profese

Podmínky pro absolvování zkoušky:

 • zaslat přihlášku na adresu IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., Řípská 1549/11a, 627 00 Brno nebo na e-mail sanak@SQI.cz
 • zaplatit úhradu za zkoušku autorizované osobě a to nejpozději 1 týden před termínem této zkoušky, informace k platbě budou zaslány na základě přijaté přihlášky.
 • do 21 dnů od převzetí přihlášky odešle autorizovaná osoba pozvánku ke složení zkoušky, pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový
 • nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu
 • jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací

Zkouška probíhá před autorizovanou osobu s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Termín zkoušky: Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na info@SQI.cz nebo na čísle +420 603 468 403.

Příloha: Přihláška na zkoušku

Příprava na zkoušku:
K přípravě na zkoušku lze využít dvoudenní přípravný kurz v rozsahu 16 hodin. Obsah kurzu je zaměřen na obsah hodnoticího standardu a slouží jako podpora při přípravě na zkoušku. Kurz není podmínkou pro přihlášení a složení zkoušky.

Příloha: Přihláška na kurz